close
Được viết bởi Diễm Hà

 Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). Luật nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 179 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 cho đến nay. So với Luật Nhà ở cũ thì Luật Nhà ở 2014 tăng thêm 4 Chương và 30 Điều. Luật này được đánh giá là sẽ có tác động lớn đối với hoạt động phát triển nhà ở tại Việt nam. Dưới đây là 9 điểm thay đổi quan trọng chúng ta cần nắm rõ. 

luật nhà ở 2014 hiện hành9 điểm đáng chú ý về sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Thu hẹp phạm vi điều chỉnh của Luật nhà ở

Luật nhà ở 2014 chỉ điều chỉnh việc sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch, quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

luật nhà ở 2014Luật nhà ở hiện hành

Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo Luật kinh doanh bất động sản 2014(Điều 1 Luật nhà ở 2014)

CTA-xem-themHướng dẫn chi tiết thu tục mua bán chuyển nhượng nhà đất

2. Mở rộng đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Luật nhà ở 2014 bao gồm tổ chức, cá nhân và cả hộ gia đình có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở (Điều 2 Luật nhà ở 2014)

đối tượng áp dụng luật nhà ở 2014Mở rộng đối tượng áp dụng Luật nhà ở 2014

3. Mở rộng đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài (đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam hoặc cá nhân được phép nhập cảnh vào Việt Nam) 

(Điều 7, Khoản 1 Điều 159 Luật nhà ở 2014)

4. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

-Trường hợp mua bán nhà ở và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

thời điểm chuyển quyền sở hữu nhàThời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

-Trường hợp góp vốn, tặng cho, đổi nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là kể từ thời điểm bên nhận góp vốn, bên nhận tặng cho, bên nhận đổi nhận bàn giao nhà ở từ bên góp vốn, bên tặng cho, bên đổi nhà ở.

-Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư.

Đối với nhà ở thương mại mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy định của luật kinh doanh bất động sản.

-Trường hợp thừa kế nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của luật thừa kế đất đai.

(Căn cứ Điều 12 Luật nhà ở 2014)

Tìm hiểu dự án bất động sản đang HOT tại Bình Dương năm 2020

banner-astral-city

5. Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

– Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

– Có vốn pháp định theo luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo pháp luật về đầu tư.

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật.

(Căn cứ Điều 21 Luật nhà ở 2014)

CTA-xem-chi-tietTìm hiểu luật kinh doanh bất động sản

6. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại: phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định.

– Lựa chọn chủ đầu tư dự án:

+ Thông qua 3 hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất và chỉ định đầu tư khi doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện trên và có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở thương mại.

sở hữu nhà đất tại Việt NamChủ đầu tư phải được cấp quyền sử dụng đất hợp pháp

+ Do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh trước khi lựa chọn chủ đầu tư. Nếu dự án có quy mô lớn hay liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, công vụ bằng vốn đầu tư công thì theo Luật Đầu tư. Trường hợp phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư thì theo quyết định của Chính phủ.

(Căn cứ Điều 22, Khoản 1 và 4 Điều 23 Luật nhà ở 2014)

7. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

– Do chủ đầu tư dự án quyết định lựa chọn nhưng phải phù hợp với luật quy hoạch đô thị, tiêu chuẩn,quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền.

– Căn hộ chung cư: phải thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

– Nhà ở riêng lẻ: phải xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

(Căn cứ Điều 24 Luật nhà ở 2014)

Tìm hiểu thêm một dự án khác tại Bình Dương chuẩn bị bước sang giai đoạn block mới

dự án căn hộ Eco Xuân Sky Residences Quốc lộ 13, thuận An, Bình Dương

8. Quyền của chủ đầu tư dự án

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo đúng quy định.

– Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở; huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê mua, tiền bán nhà ở theo Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản 2014, hợp đồng đã ký kết.

– Thực hiện các quyền của người sử dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo pháp luật đất đai, kinh doanh bất động sản.

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014Quyền hạn của chủ đầu tư dự án

– Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo pháp luật kinh doanh bất động sản.

– Quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền.

– Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nhà ở được xây dựng trong dự án khi có đủ điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở và tuân thủ pháp Luật đất đai.

– Được hưởng ưu đãi của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

(Căn cứ Điều 25 Luật nhà ở 2014)

9. Nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án

– Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo pháp luật nhà ở và xây dựng.

– Ký quỹ để thực hiện dự án theo pháp luật đầu tư, đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo luật kinh doanh bất động sản và bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án.

– Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở đã được phê duyệt.

luật nhà ở hiện hành 2014Luật nhà ở 2014 quy định rõ ràng quyền hạn và nghĩa vụ của chủ đầu tư

– Dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

– Công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình: tên dự án, địa điểm đầu tư xây dựng, quy mô dự án, quy hoạch chi tiết của dự án, tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, hình thức kinh doanh nhà ở và các nội dung khác liên quan đến kinh doanh bất động sản.

– Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án định kỳ và khi kết thúc theo luật nhà ở và kinh doanh bất động sản

– Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, giao nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng, giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo luật kinh doanh bất động sản.

👉Anh chị có thể xem thêm "Tìm hiểu về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mới nhất" TẠI ĐÂY

– Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà trừ trường hợp họ tự nguyện làm thủ tục.

◼️Nếu anh /chị đang gặp khó khăn các vấn đề pháp lý nhà ở, đặc biệt là những quy định về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam. Liên hệ HomeNext Corporation để được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0908480055 I Hotmail: sales@homenext.vn

Tải ngay toàn bộ các dự án tại Bình Dương năm 2020 trong hôm nay.

CTA Các dự án căn hộ Bình Dương 2020

kênh youtube HomeNext

Let Us Know What You Thought about this Post.

Put your Comment Below.

Bài viết liên quan:

Quy định về việc bồi thường khi thu hồi đất tại Bình Dương?

Chính sách bồi thường khi có quyết định thu hồi đất luôn được người dân quan tâm. Vậy, quy định về bồi thường khi thu hồ...

DANH MỤC SẢN PHẨM
4f
4d
4a
4s
logohin

Sản phẩm của chúng tôi đến từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đem đến cho anh chị những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời. Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm tự hào của chúng tôi.